Zvolte si typ nemovitosti

Zásady zpracování osobních údajů

Základní informace o společnosti MARTEN & PARTNERS s.r.o.

Společnost MARTEN & PARNTERS s.r.o. je realitní kancelář fungující na propojení investorů, kteří poptávají koupi nemovitosti a těch, kteří nemovitost prodávají. Společnost MARTEN & PARTNERS poskytuje kompletní servis při prodeji, nákupu a pronájmu specifických realit, a to především v lokalitě hlavního města Prahy, Brna a Českých Budějovic a poté dalších zajímavých lokalit, jako např. lázeňské město Třeboň, nebo například turisticky velmi preferovaný Český Krumlov. Samotná společnost MARTEN & PARTNERS a celý koncept, vznikl v roce 2016, a to spojením, do té doby, samostatně působících realitních makléřů, zaměřujících se na komerční a investičně zajímavé nemovitosti. PROPOJUJEME PRODÁVAJÍCÍ S INVESTORY – MARTEN & PARTNERS.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady zpracování údajů“).

Účelem vydaných Zásad zpracování údajů společností MARTEN & PARTNERS s.r.o., se sídlem Pernerova 697/35, 186 00 PRAHA 8 – Karlín, IČ: 05636361, je poskytnout našim klientům informace o tom, jaké osobní informace naše společnost MARTEN & PARTNERS s.r.o. jako Správce, zpracovává o svých Klientech – fyzických osobách, a to při poskytování služeb, zejména:

 • zprostředkování prodeje nemovitostí
 • koupi nemovitostí
 • pronájmu nemovitostí
 • správy nemovitostí, popř. dalších služeb, které společnost MARTEN & PARTNERS s.r.o. nabízí.
 • dále při používání webových stránek společnosti www.marten-partners.cz, popř. www.marten-partners.com a při kontaktech s potencionálními Klienty.

V tomto dokumentu jsou vypsány osobní údaje, které společnost MARTEN & PARTNERS s.r.o. zpracovává, k jakým účelům, jakou formou a jak dlouho zpracovává v souladu s platnými právními předpisy. Zásady zpracování údajů se týkají zpracování osobních údajů klientů společnosti MARTEN & PARTNERS s.r.o., potencionálních klientů či zájemců o služby společnosti MARTEN & PARTNERS s.r.o. a odpovídajícím způsobem i zástupců či kontaktních osob společnosti MARTEN & PARTNERS s.r.o.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracování Vašich osobních údajů společností MARTEN & PARTNERS s.r.o. Naše společnost se řídí platnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation), neboli GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány výhradně a jen v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován a případně pozměňován, a to na základě analýz a z nich plynoucích aplikovaných a realizovaných změn.

Ve společnosti MARTEN & PARTNERS s.r.o. máme jasně stanovená pravidla, který zaměstnanec nebo útvar může mít přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Osobní údaje nejsou předávány mimo společnost MARTEN & PARTNERS s.r.o., s výjimkou případů, kdy máme souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (např. v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení). S osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Pečlivě si prostudujte Zásady zpracování informací. V případě, že Vám nebude něco jasné (pojem / pasáž textu), kontaktujte nás prosím na info@marten-partners.cz.

Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým zpracováváme a uchováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 PRAHA 7
www.uoou.cz

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MARTEN & PARTNERS s.r.o., se sídlem Pernerova 697/35, 186 00 PRAHA 8 – Karlín, IČ: 05636361, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 268033 (dále jen „Správce“). www.marten-partners.cz info@marten-partners.cz +420 725 851 185

Pověřenec MARTEN & PARTNERS s.r.o. pro Ochranu osobních údajů:
Martin Hladílek info@marten-partners.cz +420 721 872 547

2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, ve stanoveném rozsahu a po dobu dle příslušných právních předpisů, či po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením GDPR, Zákonem o ochraně osobních údajů, dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovány výhradně jen v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Osobní údaje jsou zpracovány transparentně a v souladu se zákonem, jsou shromažďované pro dané a specifikované účely a nesmějí být použity pro zpracování jiného účelu.

Zpracováváme jen takové osobní údaje v rozsahu, které jsou nezbytný pro daný účel a neuchováváme osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné pro daný účel, pro který jsou zpracovány.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, pro účely realizace obchodního vztahu mezi správcem a subjektem údajů obsažených ve smlouvě a pro správu vztahu se subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, jakož i na základě oprávněných zájmů svých partnerů, pokud tyto zájmy nejsou převáženy zájmy, právy či svobodami subjektu údajů. Správce dále zpracovává osobní údaje pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb, pro analýzu a průzkum trhu. Správce bude využívat osobní údaje pro vytvoření relevantní propagační akce a nabídky produktů a služeb společnosti MARTEN & PARTNERS s.r.o.

4. Důvody zpracování osobních údajů?

 • plnění smlouvy o zprostředkování
 • poskytování služeb
 • účetní a daňové účely
 • archivace dokumentů dle zákona
 • marketing
 • provozní činnosti

5. Rozsah osobních údajů, které zpracováváme?

Osobní údaje mohly být Správci poskytnuty subjektem údajů, nebo tyto údaje mohl Správce shromáždit jiným způsobem a tyto údaje zpracovává v souladu s právními předpisy a jeho zákonnými povinnostmi Správce. Mezi hlavní kategorie osobních údajů patří:

 • kontakt / adresa (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, – telefonní číslo, emailová adresa a jiné)
 • popisné údaje: např. číslo bankovního účtu
 • údaje plynoucí z příslušné smlouvy, popř. plynoucí ze zákona
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů.

Společnost MARTEN & PARTNERS s.r.o. může Osobní údaje shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek www.marten-partners.cz, formulářů, elektronického kontaktu, telefonního kontaktu, aplikací, osobním setkáním nebo jinak.

6. Subjekt údajů a jeho práva

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům a Správce je povinen Subjektu údajů sdělit, jaká data o Subjektu zpracovává. V případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Správce nezpracovává řádně osobní údaje, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 PRAHA 7
www.uoou.cz

Subjekt osobních údajů má právo:

 • kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu
 • být informován o tom, zda Správce zpracovává osobní údaje ještě jiným způsobem, než pro jaký účel byly shromážděny
 • znát příjemce osobních údajů
 • znát účel zpracování osobních údajů
 • znát dobu, po kterou budou osobní údaje zpracovávány
 • na výmaz osobních údajů, nebo jejich omezení
 • vznést stížnost u dozorového úřadu proti Správci
 • neposkytnout Správci své osobní údaje.

V případě, že Subjekt údajů odmítne poskytnout osobní údaje Správci (a to na základě smlouvy či zákona), Správce upozorňuje Subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.

7. Kdo zpracovává osobní údaje?

Jak zpracováváme osobní údaje?
Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje může Správce sdílet pouze pro dodržení účelu, ke kterému byly Subjektem údajů údaje poskytnuty. Údaje mohou zpracovávat jménem Správce pouze důvěryhodní externí zpracovatelé / příjemci (dále jen „třetí strany“). Těmto třetím stranám poskytuje Správce jen takové informace, které jsou nezbytné pro daný účel.
Služby, které vyžadují zpracování údajů, Správci poskytují např. Zprostředkovatelé (tj. smluvní realitní makléři), externí dodavatelé IT služeb, jako jsou poskytovatelé platforem s hostingovými službami, dále vlastníci a majitelé nemovitostí, developeři a další externí strany.

Zpracovateli a příjemci osobních údajů, které Správce spravuje, jsou:
Zaměstnanci MARTEN & PARTNERS s.r.o. a Zprostředkovatelé
Dodavatelé a poskytovatelé služeb
Finanční ústavy a banky
Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností

Osobní údaje shromažďujeme výhradně na území České Republiky.

Osobní údaje uchováváme jen do doby nutné pro naplnění účelu, pro který byly osobní údaje shromažďovány a zpracovávány. Lhůty se liší dle účelů zpracování, které jsme pro Vás připravili níže:

Uzavření Smlouvy se Správcem: V případě, kdy Subjekt údajů uzavře se Správcem smlouvu, údaje Subjektu budou uchovávány po dobu 1 roku ode dne získání těchto údajů. Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Subjektem údajů.
Subjekt údajů má zájem o nabízenou nemovitost Správcem: V případě, kdy Subjekt údajů má zájem o nemovitost, kterou Správce nabízí, Správce uchovává údaje Subjektu po dobu 6 měsíců ode dne získání těchto údajů. Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Subjektem údajů.
Kopírování OP / Pasu Subjektu údajů: údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Subjektem údajů nebo ke dni neuskutečnění účelu, ke kterému byla kopie pořízena. Správce kopíruje OP/Pas Subjektu údajů v případě, kdy tím plní právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další).

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje zabezpečené a na úrovni standardů daného odvětví.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ke zpracovávání osobních údajů společností MARTEN & PARTNERS s.r.o., kontaktujte nás prosím na emailové adrese: info@marten-partners.cz

Zásady zpracování osobních údajů byly vydány dne 18.5.2018. Tyto zásady budou pravidelně aktualizovány a případně pozměňovány, a to na základě analýz a z nich plynoucích aplikovaných a realizovaných změn pro zlepšení ochrany osobních údajů Subjektů údajů. Zásady jsou vydány v souladu s nařízením GDPR.

Jste zkušený realitní makléř? Pro naši plánovanou pobočku v Třeboni hledáme zkušeného a zodpovědného kolegu!

LÍBÍ SE VÁM…

… jak pracujeme v naší realitní kanceláři? Jste realitní makléř se zkušenostmi? Jde Vám vždy o dobro a spokojenost klienta? Chcete se stále zdokonalovat a posouvat práci realitního makléře na vyšší stupně? Pak možná hledáme právě Vás!